ODCZUWASZ PRZEWLEKŁY
BÓL KRĘGOSŁUPA?

NIE CZEKAJ!

UE

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanych poniżej celach przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem KRS 0000478705, NIP 583-316-22-78.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
  2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 587640339.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, świadczenia usług zdrowotnych przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, pielęgnowaniem, rehabilitacją lub świadczeniem innych usług zdrowotnych, zarządzania udzielaniem usług zdrowotnych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
  4. Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych na Pani/Pana rzecz, podwykonawcom wykonującym usługi na rzecz COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., w związku, z którymi niezbędny jest dostęp do danych osobowych – (min. podmiotom wykonującym transport, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację itp.). Dane Pani/Pana mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – najczęściej będzie to okres 20 lat. Szczegółowe unormowania w tym zakresie zawiera min. art. 29 Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych. Pani/Pana sprzeciw, żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych co do zasady nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na ustawowy obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez COPERNICUS PL Sp. z o.o.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Brak podania danych osobowych może spowodować odmowę podjęcia procesu leczenia.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.