ODCZUWASZ PRZEWLEKŁY
BÓL KRĘGOSŁUPA?

NIE CZEKAJ!

UE

O PROJEKCIE

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.
Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 517 819,16 PLN.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 517 819,16 PLN.
Planowany okres realizacji: 2020-2022.
Obszar realizacji: makroregion północny.

Cel i założenia projektu:

Cel główny to wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa, poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencję przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu makroregionu północnego (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród osób w wieku aktywności zawodowej z przewlekłymi bólami kręgosłupa objętymi działaniami programu.
 • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród personelu medycznego objętego działaniami programu.
 • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród pracodawców objętymi działaniami programu.
 • Zwiększenie wykrywalności zapalnych przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w ramach programu.
 • Zwiększenie wykrywalności przyczyn niezapalnych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w miejscu pracy oraz triage pacjentów w systemie w kierunku dalszej diagnostyki i podjęcia dalszych działań w tym zakresie w ramach programu.
 • Poprawa stanu zdrowia wśród osób z zapalnymi oraz niezapalnymi przewlekłymi bólami kręgosłupa poprzez podjęcie działań wczesnej diagnostyki i włączenia do leczenia.

Grupy docelowe:

 • Pracownicy: osoby w wieku 18 i więcej lat, czynne zawodowo, z przewlekłymi bólami kręgosłupa (powyżej 3 miesięcy). Przyczyna występowania niespecyficznych typów bólów kręgosłupa ma ścisłe powiązanie ze specyfiką wykonywanej pracy zawodowej, w tym z dźwiganiem lub pozostawaniem przez dłuższy czas w jednej pozycji ciała.
 • Pracodawcy/pracownicy BHP: podmioty zatrudniające pracowników z terenu makroregionu północnego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek wskazanych przez WOMP. Organizacje mające w strukturze zatrudnienia dużo stanowisk pracy z czynnikami ryzyka generującymi choroby kręgosłupa oraz powiązane z nimi zjawiska absenteizmu i prezenteizmu powodujące wymierne straty ekonomiczne. Bóle kręgosłupa stanowią jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej oraz w wielu przypadkach powodują utratę zdolności do wykonywania pewnych zawodów.
 • Lekarze/pielęgniarki Poradni medycyny pracy: pracownicy świadczących usługi podmiotom gospodarczym polegające na weryfikacji przydatności zawodowej pracowników – wykrywaniu i zapobieganiu chorobom zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznań powiązanych z bólami kręgosłupa.

Zadania w projekcie:

 • informacyjno-edukacyjne:
  • Platforma internetowa (baza wiedzy).
  • Filmy instruktażowe.
  • Poradnik edukacyjny.
  • Porady edukacyjne podczas warsztatów rehabilitacji ruchowej dla pracowników.
  • Szkolenia z zakresu profilaktyki chorób kręgosłupa.
  • Szkolenia e-learningowe.
 • diagnostyczne:
  • Świadczenia lekarza Poradni medycyny pracy kwalifikujące do udziału w projekcie oraz badania diagnostyczne w kierunku zapalnego bólu kręgosłupa.
  • Świadczenia fizjoterapeutyczne w formie 2 sesji warsztatów rehabilitacji ruchowej.

 

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej z organizacją pozarządową – stowarzyszeniem Kolory Życia